Наші цілі:

I. соціальна підтримка та захист громадян, включаючи поліпшення матеріального становища малозабезпечених, соціальна реабілітацію безробітних, інвалідів та інших осіб, які в силу своїх фізичних чи інтелектуальних особливостей, інших обставин не здатні самостійно реалізувати свої права та законні інтереси;
II. сприяння зміцненню престижу та ролі сім'ї у суспільстві;
III. сприяння інвалідам і малозабезпеченим у сфері освіти, науки, культури, мистецтва, освіти, духовного розвитку особистості;
IV. сприяння у сфері профілактики та охорони здоров'я громадян, а також пропаганди здорового способу життя, покращення морально-психологічного стану громадян;
V. Проведення агітації в суспільстві і привернення уваги до благодійної діяльності та проблем інвалідів, малозабезпечених, сиріт та багатодітних сімей/


Our aims:

1.social support and protection of citizens including enhance of material welfare of low income part of population, social rehabilitation unemployed citizens, disabled persons and others, who due to their physical mental state are unable to realize their rights and legitimate interests

2. to strengthen the role of family in society

3. to provide the support for invalids and of low income part of population at the sphere of education, science, culture, education, spiritual advance of individual.

4. to support individuals at the sphere of prevention and health care, life style enhancement and popularization of heath life style.

5. to attract societies attention to the disabled persons, low income part of population, large families and orphan children.

036048068